Σταυρόλεξο

Ολοκληρώστε το σταυρόλεξο, κατόπιν επιλέξτε «έλεγχο» για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δυσκολεύεστε, μπορείτε να χτυπήσετε «στη βοήθεια» για να πάρετε μια μικρή βοήθεια. Χτυπήστε σε έναν αριθμό στο πλέγμα για να δείτε την ένδειξη ή τις ενδείξεις για εκείνο τον αριθμό.
          1          
2                    
                  
                  
   3                 
                  
         4           
                  
     5               
                  
                  
                  
                  
                  
 6